Visa ngắn hạn được phép ở lại thêm 90 ngày, miễn thủ tục tại quầy – COVID (4/15)

Đối với những người gặp khó khăn khi trở về Nhật Bản, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật cho phép VISA ngắn hạn ở lại thêm 90 ngày. Để tránh đông người tại quầy, không cần phải đến để làm thủ tục.

Đối với người gặp khó khăn khi về nước

 1. VISA NGẮN HẠN (thăm gia đình, công tác, du lịch…):
  Cho phép gia hạn thời gian lưu trú cho “lưu trú ngắn hạn 90 ngày“.
 2. Tu nghiệp sinh hay người đang cư trú trong các khóa đào tạo kỹ thuật của các hoạt động cụ thể của thành phố, hoặc công nhân xây dựng nước ngoài hoặc công nhân đóng tàu nước ngoài, muốn làm việc tiếp tại nơi đã và đang làm việc như trước:
  Cho phép làm thêm “3 tháng”.
 3. Ngoài những trường hợp trên:
  Cho phép gia hạn thời gian lưu trú cho “lưu trú ngắn hạn 90 ngày“.
Những bạn có ông bà hay người thân sang thăm, sắp phải về Việt Nam trong đợt này vì sắp hết hạn cư trú, có khả năng ở thêm 90 ngày không cần làm thủ tục.

Thụ lý xin giấy chứng nhận tình trạng cư trú

 1. Các biện pháp liên quan đến thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận tình trạng cư trú: giấy chứng nhận tình trạng cư trú có giá trị trong “3 tháng” sẽ được coi là “6 tháng” trong thời gian hiện tại.
 2. Trong trường hợp đang xin, khi có yêu cầu thay đổi ngày bắt đầu hoạt động được chỉ định: Chỉ kiểm tra với bảng lý do được tạo bởi nơi nhận.
 3. Nếu thời gian lưu trú đã hết hạn trong khi rời khỏi đất nước để nhập lại: Chỉ kiểm tra với đơn xin và bảng lý do được tạo bởi nơi nhận.
* Liên quan đến (1) đến (3) ở trên, đối tượng là những người đã thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của nhiễm coronavirus.

Đối với người rời khỏi Nhật Bản với giấy phép tái nhập cảnh trong khi đang xin gia hạn cư trú

Đối với những người rời khỏi Nhật Bản có giấy phép tái nhập cảnh, trước khi ra khỏi nước đã làm thủ tục xin thay đổi tình trạng cư trú hoặc xin gia hạn thời gian lưu trú, nếu bạn không thể nhập cảnh lại do ảnh hưởng của nhiễm coronavirus, bạn sẽ được phép nhận thẻ cư trú liên quan đến sự cho phép bởi người thân hoặc nhân viên của nơi nhận tại Nhật Bản. Và một người rời khỏi Nhật sẽ có thể nộp đơn xin quay lại với giấy phép tái nhập cảnh. Văn kiện: https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/ea44b8d5e483b43942f9d761b46cc62c.pdf