“Sa thải” để cứu nhân viên

Sau khi nhận lệnh “tình trạng khẩn cấp”, công ty taxi Royal Limousine đã quyết định ngừng làm việc, “sa thải” toàn bộ nhân viên.
https://www.traicy.com/posts/20200408152561/
Thành lập năm 2008, công ty cung cấp dịch vụ taxi co trụ sở chính tại Tokyo. Công ty Group có 6 công ty con, sa thải toàn bộ 600 nhân viên, sử dụng triệt để trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này được cộng đồng mạng trên Tweeter rất ủng hộ.
Trên thực tế, nhân viên bị sa thải do quyết định của công ty thì sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp nhanh (sau 7 ngày), và thời gian nhận được lâu (nhiều nhất là 330 ngày).

“Tiếp tục kinh doanh không phải là biện pháp duy nhất để cứu nhân viên.

Nguồn: https://www.traicy.com/posts/20200408152561/